วันหยุดตามประเพณีประจำปี AIGS  (2565)
วันจันทร์ 3 มกราคม วันหยุดชดเชย วันขึ้นปีใหม่ (1 มกราคม 2565)
วันพุธ 16  กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา
วันพุธ
6
 เมษายน วันจักรี
วันพุธ
13
 เมษายน วันสงกรานต์
วันพฤหัสบดี
14
 เมษายน วันสงกรานต์
วันศุกร์
15
 เมษายน วันสงกรานต์
วันจันทร์
2
 พฤษภาคม วันหยุดชดเชย วันแรงงาน (1 พฤษภาคม 2565)
วันจันทร์ 16  พฤษภาคม  วันหยุดชดเชย วันวิสาขบูชา (15 พฤษภาคม 2565)
วันศุกร์ 3  มิถุนายน  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันพุธ 13  กรกฎาคม  วันอาสาฬหบูชา
วันพฤหัสบดี
28
 กรกฎาคม  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร
วันศุกร์ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
วันพฤหัสบดี 13  ตุลาคม  วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันจันทร์ 24 ตุลาคม วันหยุดชดเชย วันปิยมหาราช (23 ตุลาคม 2565)
วันจันทร์ 5  ธันวาคม  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

 

วันหยุดตามประเพณีประจำปี AIGS  (2564)
วันศุกร์ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
วันศุกร์ 26  กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา
วันอังคาร
6
 เมษายน วันจักรี
วันอังคาร
13
 เมษายน วันสงกรานต์
วันพุธ
14
 เมษายน วันสงกรานต์
วันพฤหัสบดี
15
 เมษายน วันสงกรานต์
วันจันทร์
3
 พฤษภาคม วันหยุดชดเชย วันแรงงาน (1 พฤษภาคม 2564)
วันพุธ
26
 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
วันพฤหัสบดี 3  มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันพุธ 28  กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันพฤหัสบดี 12  สิงคมคม วันแม่แห่งชาติ
วันพุธ
13
 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันจันทร์ 6  ธันวาคม วันหยุดชดเชย วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
Friday 31  ธันวาคม วันสิ้นปี